ÁRAJÁNLAT ÉS ÉRTÉKESÍTÉS
acelpartner@acelpartner.hu, +36 1 433 3847
NYITVATARTÁSI IDŐ
Hétfő - péntek: 08:00-16:30

Acélpartner Acélfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. általános szerződéses feltételei (a továbbiakban „ÁSZF”)

 

1. Általános rendelkezések

1.1 Acélpartner Acélfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: „Szállító” vagy „Acélpartner Kft.”) Szállításait, szolgáltatásait és ajánlatait jelen Általános Üzleti Feltételek szabályozzák, kivéve ha a felek erről írásban másként nem állapodtak meg. A vevő ellentétes, vagy az üzleti feltételeinktől eltérő feltételeit Acélpartner Kft. nem fogadja el, kivéve, ha írásban előzetesen kifejezetten jóváhagyta az érvényességüket. Acélpartner Kft. Általános Üzleti Feltételei akkor is érvényesek, ha a vevő ellentétes, vagy Acélpartner Kft. üzleti feltételeitől eltérő feltételeinek ismeretében fenntartás nélkül szállít a vevőnek. Acélpartner Kft. Általános Üzleti Feltételei mindenkor érvényes változata minden jövőbeli üzleti kapcsolat vonatkozásában is érvényes.

1.2 Szállító és vevő közötti hatályos szerződés létrejöttének feltétele, hogy vevő és Szállító jogerősen Magyarországon bejegyzett társaságok, rendelkeznek a működéshez szükséges összes engedéllyel, nem törölték őket a cégjegyzékből és nem indult ellenük felszámolási vagy csődeljárás valamint az ügylethez kapcsolódó bankszámlaszámon nincs inkasszó. Ha és amennyiben a szerződések lezárásáig ez mégis előfordul, úgy a vevő köteles ugyanazon az áron ugyanolyan minőségben ugyanakkora mennyiségben az árut visszaszolgáltatni Szállító részére 5 munkanapon belül és Acélpartner Kft. egyoldalúan elállhat a további szállításoktól. Felek megállapodnak, hogy vevő nem ruházhatja át 3. félnek Acélpartner Kft.-vel szemben fennálló esetleges követeléseit, ugyanakkor Acélpartner Kft. vevő hozzájárulása nélkül ezt bármikor megteheti vevő egyidejű írásbeli értesítésével.

1.3. Külön megállapodás hiányában Acélpartner Kft. árai Ex Works Csepel, ill. Central Steel Logisztic Kft. Csepel raktártól értendőek az INCOTERMS 2000 előírásainak figyelembe vételével, felrakás és csomagolás nélkül. Ezen paritáson történő teljesítésnél vevő kötelessége gondoskodni az áru megfelelő elszállításáról, ide értve a szükséges fuvar és egyéb szükséges dokumentáció beszerzését is. Vevő az áru átvételét a szállító levél és/vagy számla aláírásával igazolja.

1.4. A teljes számlaösszeg kiegyenlítéséig Acélpartner Kft. fenntartja a szállítás tárgyához fűződő tulajdonjogot. Ezen felül az üzleti kapcsolatból eredő valamennyi, a szerződéskötés idején fennálló, vagy a jövőben a vevővel szemben felmerülő Acélpartner Kft. valamennyi követése, többek között a szállított áru fedezetéül szolgáló esetleges Acélpartner Kft. javára kiállított idegen váltó beváltásáig Acélpartner Kft. fenntartja áru tulajdonjogát. Vevővel szembeni egyes követelések folyószámlán történő feltüntetése, valamint az egyenleg elkészítése és annak elfogadása nem befolyásolja a tulajdonjog fenntartását. Egyes követelések folyószámlán történő feltüntetése, valamint az egyenleg elkészítése és annak elfogadása nem befolyásolja a tulajdonjog fenntartását.

1.5. A megengedett mennyiségi tűrés a ténylegesen leszállított és a megrendelt árumennyiség között maximum +/- 10 % lehet, melynek átvételét vevő nem tagadhatja meg.

1.6. A szerződő felek megállapodhatnak úgynevezett darabszámos teljesítésben is, ez esetben a Szállítót az 1.5. pontban írt jogosultság nem illeti meg. Ha a vevő darabszámos teljesítést igényel, a Acélpartner Kft. felárat jogosult felszámítani a szerződés megkötésekor érvényben levő felár árlista alapján.

1.7. Szállító köteles a teljesítésről előzetes értesítést (készrejelentő) vagy szállítólevelet küldeni, amennyiben az értékesítés EXW paritáson történik. Vevő köteles az árut az értesítéstől számított 3 munkanapon belül elszállítani, illetve az elszállításról gondoskodni. Amennyiben vevő a készrejelentéstől/szállító levél elküldésétől számított 3 munkanapon belül nem szállítja/szállítatja el a készárut Acélpartner Kft. által megadott raktárból, ezáltal késedelembe esik és így az el nem szállított mennyiség vonatkozásában Acélpartner Kft. jogosult naponta az áru ellenértéknek 1 %-át kötbér gyanánt vevőnek kiszámlázni. Ha a vevő a készrejelentéstől/ szállító levél megküldésétől számított 15 napon belül nem gondoskodik a készáru átvételéről és elszállításáról, Acélpartner Kft. jogosult a szerződéstől egyoldalúan mindenfajta jogkövetkezmény nélkül elállni. Ez azt is jelenti, hogy Acélpartner Kft. jogosult ezen árut 3. fél részére értékesíteni vevő további értesítése nélkül. Szállító az esetlegesen kapott előlegeket vevő részére visszatéríti.

1.8. Amennyiben a felek által kötött szerződés/ rendelés kifejezetten nem tiltja, megengedett a Acélpartner Kft. részteljesítése a teljesítés végső időpontjáig vevő egyidejű írásbeli értesítése mellett. A szerződés fizetési feltételei változatlan tartalommal érvényesek a részteljesítésre is.

1.9. A szakmailag szokásos csomagolás mértékét meghaladó vevői igények és előírások teljesítéséért Acélpartner Kft. felárat számláz vevőnek. A sztenderd csomagolást az alapár tartalmazza.

1.10. Vevő kizárólag a belföldön szokásos kereskedelmi forgalomban, a kereskedelemben szokásos feltételekkel értékesítheti a fenntartott tulajdonjogú árut, ha nincs fizetési késedelemben. A megrendelőnek nem áll jogában más módon rendelkezni a fenntartott tulajdonú áru fölött.

1.11. Vevő köteles kerülni a szállítás tárgyával vagy az újonnan létrejött tárgyakkal kapcsolatos bármiféle rendelkezést – különös tekintettel az átruházásra, az elzálogosításra, vagy a tulajdonjog átadására –, amíg azok részben, vagy egészben a tulajdonában vannak. Vevő köteles gondoskodni a biztonságos és szakszerű tárolásról, és lopás-, tűz- és egyéb anyagi károk ellen történő biztosításáról a saját költségére. Acélpartner Kft. bármikor meggyőződhet ezen kötelezettségek betartásáról, és kérheti a vevőtől a szükséges bizonyítékokat.

1.12. A fenntartott tulajdonjogú áru továbbértékesítéséből eredő követelésekről a vevő ezennel lemond Acélpartner Kft. javára. Ezek éppolyan mértékben szolgálják Acélpartner Kft. követeléseinek biztosítását, mint a tulajdonjog fenntartása. Ha a fenntartott tulajdonjogú árut a vevő más, nem szállító által értékesített árukkal együtt értékesíti, akkor a továbbértékesítésből eredő követelésről a vevő a fenntartott tulajdonjogú árunak a számlaértékhez viszonyított arányában mond le a Acélpartner Kft. javára. Ha a fenntartott tulajdonjogú árut vállalkozási szerződés teljesítésére használják, akkor a vállalkozási szerződésből eredő követeléstől a megrendelő ugyanolyan arányban lemond a Acélpartner Kft. javára. Amennyiben a megrendelő valódi faktoring keretében értékesíti a követelést, akkor a helyébe lépő, a faktorral szemben felmerülő követelésekről lemond Acélpartner Kft. javára. A fenti lemondásokat ezennel Acélpartner Kft. elfogadja.

1.13. Amennyiben vevő harmadik féllel kötött szerződésének kikötései a lemondási jog érvényes korlátozását tartalmazzák, vagy harmadik fél a jóváhagyásától teszi függővé a lemondást, akkor haladéktalanul, írásban kell közölnie kell Acélpartner Kft.-vel. Erre az esetre vevő ezennel visszavonhatatlanul felhatalmazza Acélpartner Kft.-t az őt megillető követelésnek a vevő nevében és számlájára történő beszedésére. Vevő egyúttal ezennel a Acélpartner Kft. javára teljesítendő, visszavonhatatlan fizetési megbízást ad harmadik félnek. Vevő köteles azonnal értesíteni Acélpartner Kft.-t harmadik fél által történő elzálogosításról vagy egyéb megterhelésről. Vevő viseli a fenntartott tulajdonjogú áru hozzáférésének megszüntetéséhez vagy visszaszállításához szükséges valamennyi költséget, amennyiben nem fedezi harmadik fél.

1.14. Acélpartner Kft. a visszavett árukra vonatkozóan jóváíró számlát állít ki, amelynek értéke az eredeti számlaérték, mínusz a szállítástól a visszavételig számított minden megkezdett hónap után 10%. Acélpartner Kft. jogában áll ennél magasabb, a vevőnek pedig jogában áll ennél alacsonyabb károk kimutatása.

 

2. Szerződés hatálya

2.1. A szerződéskötést megelőzően vagy azzal egyidejűleg létrejött megállapodások, szerződéses alapú rendelkezések, garanciák vagy egyéb biztosítékok átvétele csak írásos formában érvényesek. Érvényes szerződés létrejöttének feltétele, hogy minden lényeges szerződése kelléket tartalmaz a megállapodás:

- Szállító és vevő pontos megnevezése, székhelye, adószáma cégkivonattal egyező módon

- áru pontos megnevezése mennyiség, minőség és típus szerint

- szállítási határidő

- szállítási utasítás és paritás INCOTERMS 2000 szerint

- szállítás feltételei

- fizetési feltételek

- áru ellenértéke

2.2 Felek megállapodnak, hogy a szerződés illetve jelen Általános Üzleti Feltételek valamely pontjának részleges érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen rendelkezés helyett az érvénytelen rendelkezés tartalmát és célját a legjobban megközelítő, érvényes rendelkezést kell alkalmazni.

 

3. Vételár

3.1. Felek megállapodása szerint a szerződésben feltüntetett vételár ÁFA felszámítása nélküli nettó egységárat jelenti. ÁFA fizetésre a szerződés aláírásának időpontjában hatályos magyar és uniós ÁFA rendelkezések alapján kerül sor.

 

4. Szállítási határidő

4.1. A szerződésben foglalt határidő a szerződés teljesítésének végső határideje. Vevő tudomásul veszi, hogy a Szállító jogosult a megjelölt határidő előtt is teljesíteni az 1. pont rendelkezései figyelembe vételével.

 

5. Szállítási feltételek

5.1. Szállító vevő vagy vevő megbízottja részére való átadással teljesít, vevő az átvételkor lehetőség szerint a mennyiség szerinti megfelelést ellenőrzi. Az áru átvevőjének rendelkeznie kell a vevő által kiállított meghatalmazással.

5.2. Vevő a mennyiségi ellenőrzést az átvételkor, de legkésőbb az átvételt követő 5 munkanapon belül, míg a minőségi ellenőrzést az átvételt követő legkésőbb 1 hónapon belül köteles elvégezni. Ezen határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. Az észlelt hibát vevő köteles haladéktalanul közölni Szállítóval megjelölve az esetlegesen felmerülő kárigényt is.

 

6. Fizetési feltételek

6.1. Vevő köteles Szállító számláját szerződés szerint teljesíteni, vagy a teljesítésről szóló hivatalos banki igazolást Szállító részére határidőre bemutatni. A banki igazolásnak tartalmaznia kell a kedvezményezett bankszámlaszámát az utalandó összeget illetve az értéknapot valamint azt, hogy visszavonhatatlan megbízás és várhatóan a kedvezményezett számlaszámán mely határidőig jelentkezik az indított összeg. Eredetiben lepecsételve valamint 2 banki aláíróval ellátva. Felek a teljesítés időpontjának azt a napot tekintik, amikor az Acélpartner Kft. bankszámláján az áru teljes ellenértékét jóváírta Acélpartner Kft. bankja.

6.2. Fizetési késedelem esetén Acélpartner Kft. jogosult a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot felszámolni. Acélpartner Kft. fizetési késedelem esetére fenntartja a további kárigények érvényesítését. Fizetési késedelem esetén a vevő felé teljesített egyéb szállításokból vagy szolgáltatásokból eredő valamennyi további követelés is azonnal esedékessé válik, az esetleges esedékességi vagy halasztási megállapodásoktól függetlenül.

6.3. Fizetési késedelem, illetve vevői nemfizetés esetén Acélpartner Kft. jogosult vevő teljes számlakiegyenlítéséig (ide értve a késedelmi kamatokat is) vevő részére a szállításokat egyoldalúan felfüggeszteni.

6.4. Acélpartner Kft. csekket és váltót csak megállapodás alapján, és csak fizetés végett fogad el külön írásos megállapodás alapján. A bankköltségek minden esetben a vevőt terhelik, és azonnal esedékesek. Az áruforgalmi adó fizetése szintén azonnal esedékes, kivéve ha a vevő az EU más országában bejegyzett jogi személyiséggel rendelkező társaság.

6.5. Acélpartner Kft. vagy az általa meghatalmazott képviselő és egyéb munkatársa írásos beszedési meghatalmazás hiányában nem jogosultak fizetés vagy más rendelkezés átvételére.

6.6. A fizetések visszatartása vagy a megrendelő ellenigényeivel történő kiegyenlítése (beszámítás) nem megengedett, kivéve, ha az ellenigények vitán felül állnak, vagy jogerősen megállapításra kerültek, vagy ha felek ettől írásban egyéb módon meg nem állapodtak.

 

7. Vitás kérdések

7.1. A vevő köteles az árut kiszállítás esetén a beérkezést követően, vagy átvételkor haladéktalanul megvizsgálni, és a kifogásokat haladéktalanul írásban bejelenti. A többlet ill. alacsonyabb súly ill. több, ill. kevesebb szállítmány a kereskedelemben szokásos határokon belül nem jogosítja fel a megrendelőt kifogások emelésére és árcsökkentésre. A szállításra Szállító telephelyén átadott áru szállítóeszközön történő biztonságos rögzítése, elhelyezés módjának meghatározása a vevő, illetve megbízottjának kötelessége, az abból eredő károkért Acélpartner Kft. felelősséget nem vállal.

7.2. Ha a vevő a szerződéskötés időpontjában tudatában volt a hibának, vagy fel kellett volna ismernie a hibát, akkor a Acélpartner Kft. mentesül a felelősség alól. Hibás szállítás esetén a vevő elsősorban javítást vagy cserét követelhet. Amennyiben ez a kívánság nem teljesíthető, vagy aránytalan, – pl. a költség, a hiba súlyossága, a vevő kára aránytalanul magas.

7.3. A csekély hibák nem jogosítják fel vevőt az áru elfogadástól való visszalépésre. Ha sem javításra, sem cserére nem nyílik lehetőség, ill. a Acélpartner Kft. sem a javítást, sem a cserét nem utasította vissza, és nem tett eleget szerződéses kötelezettségének, akkor a megrendelő pótszállítást követelhet, vagy visszaléphet a szerződéstől.

7.4. Részszállítmányok kifogásolása nem jogosítja fel a vevőt a fennmaradó szállítmányok visszautasítására, kivéve, ha a vevő az utóbbiakra a részszállítmányok hibái miatt nem tart igényt.

7.5. Acélpartner Kft. nem vállal felelősséget olyan kifogások esetén, amelyek szerint a szállítás tárgya nem felel meg a Magyar Köztársaság területén kívül érvényes, a magyar előírásokon túlmutató előírásoknak.

7.6. Acélpartner Kft. szállítási késedelme esetén vevő csak az általa írásban meghatározott, megfelelő póthatáridő eredménytelen leteltét követően léphet vissza a szerződéstől, ha az áru szállíthatóságát Acélpartner Kft. addig nem jelezte. Ugyanez érvényes a szállítás részleges késedelmére vagy elmaradására.

7.7. A kockázat – saját járművek, ill. FOB és CIF ügyletek esetén is – a vevőnek, a szállítmányozónak, a fuvarozónak, vagy a szállítás kivitelezésére kijelölt személynek vagy intézménynek történő átadással száll át a vevőre, ingyenes szállítás esetén is. Acélpartner Kft. az áru feladását, a szállítási eszközök és útvonalak kiválasztását, valamint a célnak megfelelő csomagolást a szükséges gondossággal végzi. Acélpartner Kft. jogában áll, de nem kötelessége a szállítmánybiztosítás megkötése. Ennek költségét a vevő viseli.

7.8. Jelen ÁSZF szerint vevő kifejezetten hozzájárul, hogy Acélpartner Kft. az árumozgatás, betárolás, kitárolás érdekében alvállalkozót vegyen igénybe választása szerint, melynek költségét vevő viseli.

7.9. Acélpartner Kft. a késedelmes szállításokból, reklamációkból, vagy egyéb okokból adódó visszaküldött árut csak előzetes egyeztetés alapján veszi vissza. Acélpartner Kft. a nem jóváhagyott visszaküldött árut nem fogadja el.

 

8. Vis Major

8.1. Vis major - Elemi károk, háború, mozgósítás, blokád, export és import korlátozások és tilalmak, üzemszünet vagy más előre nem látható, és rendes gondossággal nem hárítható olyan körülmény, amely akadályozza a szerződés teljesítését, feljogosítja Acélpartner Kft.-t arra,hogy kártérítés fizetése nélkül, teljes egészében vagy részben elálljon a szerződéstől vagy felfüggessze a teljesítést. A vis major esetet a Magyar Gazdasági Kamara igazolásával igazolni kell. Acélpartner Kft. a vis major eset felmerüléséről azonnal köteles értesíteni a vevőt.

 

9. Vegyes rendelkezések

9.1 Jelen szerződést Magyarország törvényei szabályozzák. Amennyiben felek másképp nem állapodnak meg, jogvita esetén szerződéseink magyar nyelvű változata az irányadó. Az Általános Üzleti Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a PTK rendelkezései irányadók.

9.2 Bármely szerződéses, vagy megrendelést érintő módosítás csak a szerződő felek együttes írásos jóváhagyása esetén érvényes.

9.3 Felek megállapodnak, hogy a szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos közléseket elfogadják faxon és emailen egyaránt. Elektronikus levelezésen történő kommunikáció esetén vevő az acelpartner@acelpartner.hu-n keresztül kötelesek Acélpartner Kft.-vel kommunikálni. Amennyiben felek másképp nem állapodnak meg, jogvita esetén szerződéseink magyar nyelvű változata az irányadó.

9.4 Az üzleti kapcsolatból eredő valamennyi jelenlegi és jövőbeli követelés, többek között a váltó- és csekk-követelések esetén a felek kijelölik a Pest Megyei Bíróság mellett működő Választott bíróság illetékességét. Ugyanezen bíróság illetékes akkor is, ha a megrendelő nem jelölt meg illetékes bíróságot, ha a szerződéskötést követően áthelyezi a lakóhelyét vagy a tartózkodási helyét külföldre, vagy ha a lakóhelye vagy a tartózkodási helye ismeretlen a keresetindítás idején. Ez alól kivételt jelentenek a közjegyzői okiratba foglalt okiratok, melyek esetén felek megállapodnak, hogy közvetlen végrehajtásnak van helye.

9.5. A vevő köteles fizetőképtelenséget, csőd vagy felszámolási eljárás megindulását, átalakulását, adataiban beálló változásokat (név, székhely, bankszámlaszám) Acélpartner Kft.-vel annak bekövetkeztétől számított 24 órán belül írásban közölni.

 

10. Szerződés megszűnése, felmondása

10.1. Amennyiben vevő ellen felszámolási vagy csődeljárás indul, Acélpartner Kft. számára ez azonnali felmondási okként szolgál. Vevő elfogadja, hogy Acélpartner Kft. mindennemű jogkövetkezmény nélkül felmondhatja a vevővel kötött szerződést. A szerződés megszűnése az a nap, amikor a felmondásról szóló írásbeli értesítés kézbesítettnek tekintendő. Ezen értesítő a kiküldést követő 5. munkanapon akkor is kézbesítettnek tekintendő, ha azt vevő nem vette át.

 

Budapest, 2020.06.22.

 

ACÉLPARTNER KFT.